Chương trình học

Homie nhận trẻ từ 6 tháng tuổi áp dụng lịch sinh hoạt EASY và các hoạt động giáo dục sớm. Homie có hệ Montessori chuẩn, hệ Montessori song ngữ, hệ quốc tế học thuật.